Generelle Forretningsbetingelser

Skribentarbejde

Ved indgået aftale står kunden selv for tekster til website. Tekster skal være klar til brug direkte på aftalte undersider dvs. inden teksterne lander hos Avena ApS skal alle tekster være godkendt af kunden selv. Læs gerne teksterne igennem en ekstra gang.

 

Rettigheder

Ved betalingen af projektet overdrages den fulde brugsret til alt det materiale. der er produceret i forbindelse med opgaven. Brugsretten er kun tidsbegrænset i det omfang det leverede indeholder bidrag fra tredjepart, som er frikøbt til formålet. Et eksempel herpå kan være en skuespiller, en speaker eller et stykke musik. Brugsretten til dette løber typisk et år ad gangen. Hvis ikke det er tilfældet vil brugsretten være uden tidsmæssig og geografisk begrænsning. Tredjeparts rettigheder vil blive clearet i samarbejde med jer, og derudover garanterer Avena ApS, at det leverede materiale ikke krænker tredjemands rettigheder. Ophavsretten forbliver ved Avena ApS og ligeledes bevares retten til at fremvise værker i form af eget arbejde på Avena.dk/cases Fremvisning i cases vil alene finde sted med anførelse af, at opgaven er udarbejdet for jer.

 

Projektfiler

Vi overleverer gerne projektfiler. Ved overlevering medfølger ikke tredjeparts plugins., skrifter og værktøjer, som vi har brugt i produktionen, men som er underlagt licensaftaler. Hvis I ønsker at vi skal begrænse brugen af plugins, for at lette en eventuel overlevering, bedes dette oplyst på forhånd. En projektfil defineres som de programfiler og data der er brugt til fremstilling af det færdige værk, med undtagelse af filer, der er ophavsret mæssigt ejet af tredjemand, som f.eks. skrifttyper, arkivfotos, musik osv.

 

Betaling

Bestillerens betaling skal ske i overensstemmelse med fakturaens betingelser. Avena ApS forbeholder sig ret til at kræve hel eller delvis forudbetaling. Såfremt bestilleren ikke betaler rettidigt, beregnes rente af alle skyldige beløb med 1,5 % pr. påbegyndt måned.

 

Ansvarsfrihed

Avena ApS er uden ansvar for manglende eller forsinket levering, såfremt det på grund af de under nedenstående nævnte forhold måtte blive umuligt eller urimeligt byrdefuldt at opfylde aftalen:

1. Væsentlige ændringer i værkets art og omfang foranlediget eller forårsaget af bestilleren.

2. Forhold, der opstår uden Avena ApS skyld, og over hvilke Avena ApS ikke er herre over som f.eks. krig, naturbegivenheder, brand, tyveri, strejke, lockout eller hærværk.

3. Avena ApS kan ikke drages til ansvar for forhold, der opstår som følge af politiske, etniske og religiøse fortolkninger af værket.

4. I det omfang Avena ApS kan drages til ansvar for forsinkelse, mangler – retslige såvel som faktiske – eller andet, er Avena ApS’s økonomiske ansvar begrænset til værdien af det udførte arbejde svarende til det aftalte eller fakturerede honorar.

 

Tvister

Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne i anledning af de overdraget rettigheder og de aftalte vilkår afgøres ved retssag af de almindelige danske domstole ved byretten i Næstved om værneting og ved anvendelse af dansk ret.

Vil du vide mere?

Så kontakt os nu

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

© All rights reserved